Czy należy ci się odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez twojej zgody?

Korzystanie z danej nieruchomości określa tytuł prawny do niej. Jeśli jesteś jej właścicielem, twoje prawa korzystania z niej określone są w akcie notarialnym, natomiast jeśli jesteś najemcą, możesz korzystać z niej wyłącznie w zakresie i w terminie określonym w umowie najmu. Zgodnie z obowiązującym prawem, korzystanie z nieruchomości bez ważnego tytułu prawnego lub zgody jej właściciela jest niedozwolone pod groźbą kary. Zdarza się, że takie działanie nie jest zamierzone, a osoba zajmująca bezprawnie nieruchomość działa nieświadomie z powodu niewiedzy lub roztargnienia. Jakie sytuacje dają nam prawo dochodzenia roszczeń z tytułu bezprawnego korzystania z nieruchomości?

Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości ma miejsce wtedy, gdy osoba zamieszkująca tę nieruchomość niezgodnie z prawem, odmawia jej opuszczenia. Brak tytułu prawnego do zamieszkania nieruchomości, a także zgody właściciela do przebywania w niej, jest jednoznaczne z działaniem poza prawem. Przepisy te działają podobnie jak w przypadku parkowania samochodu na posesji bez zgody jej właściciela. Właściciel bezprawnie zajętej nieruchomości ma prawo domagać się jej opuszczenia i wydania, a także może dochodzić roszczeń odszkodowawczych za zużycie tejże nieruchomości i wszelkie zniszczenia powstałe w czasie jej zajmowania niezgodnego z prawem.

Osoba poszkodowana ma prawo dochodzić swych roszczeń w dwojaki sposób. Najprostszy i najmniej angażujący czasowo sposób rozwiązania sporu to droga polubowna, a zatem porozumienie się stron w konkretnym sporze. W takiej sytuacji, osoba winna przyznaje się do wszystkich oskarżeń i zobowiązuje się spełnić żądania właściciela zajmowanej nieruchomości, zazwyczaj dotyczą one doprowadzenia nieruchomości do stanu przed jej zajęciem. W przypadku, gdy strony z różnych przyczyn nie mogą porozumieć się polubownie, konieczne staje się wejście na ścieżkę sądową. Orzeczenie sądu na rzecz właściciela zajętej nieruchomości nie zawsze jest z góry przesądzone na jego korzyść. Sąd bierze bowiem pod uwagę ewentualną niewiedzę i brak świadomości osoby zajmującej tę nieruchomość. Jeśli osoba ta jest w stanie dowieść, że zajmując bezprawnie nieruchomość nie miała złych zamiarów i nie była świadoma tego, że działa wbrew prawu, sąd może łagodniej potraktować jej winę.

Sposób ustalenia wysokości odszkodowania

Zasadniczo, wysokość zadośćuczynienia za bezprawne korzystanie z nieruchomości ustala się na podstawie aktualnie obowiązujących na rynku najmu stawek za czynsz oraz w odniesieniu do okresu trwania bezumownego korzystania z lokalu. Dodatkowo, osoba poszkodowana może liczyć na odszkodowanie należne z tytułu powstałych zniszczeń w danym okresie, a w skrajnych przypadkach – nawet z tytułu utracenia tej nieruchomości, na przykład wskutek pożaru, którego sprawcą była osoba zajmująca bezprawnie lokal. Odszkodowaniu podlegają zniszczenia, wymagające natychmiastowej naprawy i wpływające na stan techniczny lokalu i samego budynku, a także uszkodzenia psujące jego stan wizualny, na przykład zadrapania na ścianach, popękany tynk na suficie, wszelkie uszkodzenia techniczne i wizualne stolarki okiennej i drzwiowej.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *