Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową hali magazynowej

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą reprezentującą inwestora, która w jego imieniu dogląda placu budowy. Nadrzędnym zadaniem inspektora jest nadzorowanie wszystkich etapów budowy, sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z wytycznymi projektowymi. Czuwa nie tylko nad prawidłowością realizowanych prac, ale też nad szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą reprezentującą inwestora, która w jego imieniu dogląda placu budowy. Nadrzędnym zadaniem inspektora jest nadzorowanie wszystkich etapów budowy, sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z wytycznymi projektowymi. Czuwa nie tylko nad prawidłowością realizowanych prac, ale też nad szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje wszystko, co dzieje się na placu budowy. Jest to specjalista będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jego zadaniem jest dbanie o to, aby wszystkie przeprowadzane prace były zgodne z projektem architektonicznym i pozwoleniem na budowę, aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest niezbędny w przypadku budowy hali magazynowej mającej 15 m wysokości i kubaturze 2500 m3 lub większej. Sprawdza materiały wykorzystywane do budowy pod kątem ich jakości, pilnuje terminów, zatwierdza każdy etap budowy, monitoruje na bieżąco zapisy w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, inspektor nadzoru inwestorskiego może wystąpić do kierownika budowy o ich wyeliminowanie, jest też uprawniony do wstrzymania przebiegu prac, jeśli zostały one przeprowadzone niezgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę. Czuwa nad tym, aby wszystkie użyte wyroby budowlane były wolne od wad i dopuszczone do stosowania w budownictwie. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania. Może też sprawować kontrolę nad rozliczeniami budowy.

Sprawdź Rzetelny i profesjonalny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (http://sbspoznan.com.pl/).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.