Dodatkowe roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Każda baza przetargów publicznych pełna jest postępowań na realizację zadań budowlanych. W przeważającej części jako formę rozliczenia przyjmuje się ryczałt. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Dzięki niemu zamawiający wie, ile będzie musiał zapłacić, z kolei wykonawca już na starcie zna swoje ostateczne wynagrodzenie. Ten idylliczny stan czasami bywa jednak zaburzony przez wystąpienie dodatkowych robót budowlanych. Czym one są? Jakie są przesłanki zlecenia ich wykonania konkretnemu wykonawcy? Między innymi o tych kwestiach traktować będzie niniejszy artykuł.

Zlecenia budowlane – podstawa prawna instytucji dodatkowych robót budowlanych

Wyszukiwarka przetargów daje nam dostęp do bardzo pojemnego worka postępowań, z którego możemy wybierać interesujące nas zlecenia budowlane. Zanim jednak podpiszemy umowę na realizację, musimy skalkulować koszty i podać interesującą nas cenę. Tych czynności dokonujemy na podstawie załączonej do ogłoszenia w bazie przetargów publicznych dokumentacji zawierającej opis przedmiotu zamówienia. To właśnie w tym miejscu najczęściej dochodzi do niejasności, które ostatecznie skutkują koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych.

Problematyka rzeczonej instytucji została uregulowana w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, zamawiający będzie mógł nabywać od dotychczasowego wykonawcy dodatkowe roboty budowlane, jeśli spełnione zostaną następujące przesłanki:

  • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  • zmiana wykonawcy spowoduje istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  • wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

W myśl tych wytycznych dodatkowe roboty budowlane nie wymagają więc przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Ich wystąpienie jest możliwe, gdy do poprawnego wykonania zlecenia niezbędne jest wykonanie czynności, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym. Co ważne, tego typu roboty stanowią sytuację niemożliwą wcześniej do przewidzenia. Nie chodzi więc o następstwa potencjalnych błędów projektanta czy niedokładnego odczytania wytycznych przez wykonawcę.

Zlecenia budowlane – formalności przy uwzględnieniu dodatkowych robót budowlanych

Zakres niezbędnych czynności przy skorzystaniu z instytucji ujętej w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp wynika wprost z zamieszczonych tam wytycznych. Chcąc skorzystać z tej możliwości, zamawiający dający zlecenia budowlane musi wykazać, że realizacja robót dodatkowych przez innego wykonawcę nie będzie możliwa z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowoduje istotną niedogodność. Jak to zrobić? Najlepiej dokonując rozeznania rynku, które poświadczy, że zaproponowane ceny przekraczają potencjalne wynagrodzenie dotychczasowego wykonawcy. Innym sposobem jest wykazanie utrudnień w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowego miejsca na składowanie materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. Zakres potencjalnych środków dowodowych jest oczywiście szerszy i zależy od specyfiki danego zamówienia. Trzeba mieć na względzie także limit 50% wartości pierwotnej umowy. Dokonanie czynności obliguje zamawiającego do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub do przekazania informacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Baza przetargów publicznych – dodatkowe roboty budowlane zabezpieczają wykonawców!

Instytucja dodatkowych robót budowlanych nie jest popularnym rozwiązaniem, ale jej wystąpienie nie jest też rzadkością. To dobra informacja dla wykonawców, którzy niejednokrotnie w trakcie realizacji zlecenia budowlanego z rynku zamówień publicznych, napotykają trudności wcześniej nieujawnione w dokumentacji technicznej. Art. 455 ust. 1 pkt 3 chroni ich interesy i pozwala na dokonanie dodatkowo płatnych czynności.

Wyszukiwarka przetargów – gdzie szukać nowego zlecenia budowlanego?

Baza przetargów publicznych to platforma, na której umieszczone są wszystkie aktualnie prowadzone postępowania. Znajdziemy tam zlecenia budowlane o wartości przekraczającej 130 tysięcy euro, projekty, których wartość jest wyższa niż progi unijne, inwestycje lokalne czy propozycje współpracy od innych wykonawców. Wyszukiwarka przetargów www.oferent.com.pl udostępnia darmowy okres próbny, w ramach którego otrzymamy dostęp do wszystkich użyteczności serwisu. Rekordy są uszeregowane według określonych kryteriów, co ułatwia przeglądanie i szukanie interesujących nas zleceń. Jeśli chcemy wnikliwie zaplanować uczestnictwo naszej firmy na rynku zamówień publicznych, możemy też zbadać wyniki historycznych postępowań oraz inwestycje planowane do ogłoszenia w najbliższym czasie.

Tekst zewnętrzny, artykuł sponsorowany

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Zostaw komentarz